Tập huấn Temis

Lượt xem:

Đọc bài viết

 Thực hiện Chương trình nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông, ngày 26/12/2020, Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng hệ thống TEMIS và xây dựng báo cáo TEMIS cho cán bộ giáo viên.