Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
88/2014/QH13 28/11/2014 Nghị quyết, Nghị quyết về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.
29-NQ/TW 04/11/2013 Nghị quyết, Nghị quyết về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.