Triển khai đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025…”

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện Kế hoạch số 409/KH-BGDĐT ngày 22 tháng 4 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch Triển khai đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” của ngành Giáo dục năm 2021 (file đính kèm). Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai cụ thể như sau: