Nguyen Thi Kim Anh
 • Nguyen Thi Kim Anh
 • Tổ TD-QPAN - TIN HỌC
 • Giáo viên
 • 0947511458
 • kimanhnbk@gmail.ccom
 • Địa chỉ: Thôn 7 - Tâm Thắng - Cư Jut - Đăk Nông
Hoàng Ngọc Cường
 • Hoàng Ngọc Cường
 • Tổ TD-QPAN - TIN HỌC
 • 0911331489
 • Địa chỉ: Thôn 7 - Tâm Thắng - Cư Jut - Đăk Nông
Ngô Sỹ Diễn
 • Ngô Sỹ Diễn
 • Tổ TD-QPAN - TIN HỌC
 • 0911523690
 • ngosydiennbk@gmail.com
 • Địa chỉ: TT Eatling - Cư Jut - Đăk Nông
Nguyễn Thị Hoạt
 • Nguyễn Thị Hoạt
 • Tổ TD-QPAN - TIN HỌC
 • 01272443637
 • nguyenhoat82nbk@gmail.com
 • Địa chỉ: Thôn 13 - Đăk D'rông - Cư Jut - Đăk Nông
Trương Bảo Cát
 • Trương Bảo Cát
 • Tổ TD-QPAN - TIN HỌC
 • Phó bí thư
 • 0985255141
 • Địa chỉ: Nam Dông - Cư Jut - Đăk Nông
Nguyễn Bá Quân
 • Nguyễn Bá Quân
 • Tổ TD-QPAN - TIN HỌC
 • Tổ trưởng
 • 0123456789
 • Địa chỉ: Thôn 13 - Đăk D'rông - Cư Jut - Đăk Nông
Lê Bạch Hồng
 • Lê Bạch Hồng
 • Tổ TD-QPAN - TIN HỌC
 • Thư ký hội đồng
 • 01662289875
 • lbachhong07@gmail.com
 • Địa chỉ: Cư Jut - Đăk Nông
Trần Anh Sơn
 • Trần Anh Sơn
 • Tổ TD-QPAN - TIN HỌC
 • Giáo viên
 • 0123456789
 • Địa chỉ: Nam Dông - Cư Jut - Đăk Nông